14 dni na reklamację lub zwrot towaru

 1. Kupujący, nie będący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Towarów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku Konsumentów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Takie zachowanie Kupującego stanowić będzie akt należytej staranności i w konsekwencji ułatwi przeprowadzenie ewentualnego procesu reklamacyjnego.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Towar jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Towaru, jeśli to możliwe do ustalenia - datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 5. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru.
 7. Reklamacje należy kierować na adres:

           „Swisspol-Ltd” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
           ul. Wilcza 27
           50-429 Wrocław
           sklep@gastro-swiss.pl

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu.
 4. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.
 5. W przypadku Towarów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne, czas naprawy będzie ustalany przez Sprzedawcę indywidualnie z Kupującym.


Załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 - formularz reklamacji