Polityka Prywatności - Sklepu Internetowego www.gastro-swiss.pl

Tworząc tą Politykę Prywatności („Polityka”) Sprzedawca ma na uwadze to, że stanowi ona podstawowy, obok Regulaminu sklepu internetowego www.gastro-swiss.pl („Regulamin”), dokument związany z funkcjonowaniem tego Sklepu. Dlatego też w treści Polityki wszystkie stosowane pojęcia pisane z dużej litery mają takie samo znaczenie, jak zdefiniowane w Regulaminie, o ile w Polityce nie będą użyte inne definicje. 

Polityka ma na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa Kupującego korzystającego ze Sklepu, 

Dlatego Sprzedawca prosi Kupujących o staranne zapoznanie się z treścią Polityki 

Każdy Kupujący musi mieć świadomość, że jego dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby te dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. 

Polityka ma na celu poinformowanie Kupujących o sposobie wykorzystywania przez Sprzedawcę uzyskanych danych osobowych, względem których spełniane są wszystkie wymogi polskiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Dane administratora ochrony danych 

Administratorem na potrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest: 

“Swisspol-Ltd” Sp. z o. o.,

Ul. Wilcza 27,

50-429 Wrocław

info@gastro-swiss.pl

Zakres przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania Sklepu. Dane osobowe są zbierane i wykorzystywane wyłącznie za zgodą Kupującego. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo. 

Sprzedawca posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez niego danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Pracownicy Sprzedawcy przetwarzający dane osobowych związani są w szczególności zobowiązaniami zapewnienia ochrony danych, zostali odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie i posiadają właściwe kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; przy komunikacji z Kupującymi Sprzedawca posługuje się SSL (Secure Sockets Layer). 

Przeglądarki używane przez Kupujących posiadają oznaczenie symbolu przedstawiającego kłódkę, potwierdzające zastosowania połączenia SSL. Wykorzystywane przez Sprzedawcę środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę konieczności są dostosowywane do aktualnych standardów technologicznych. Zasady te obowiązują kontrahentów Sprzedawcy, którzy przetwarzają i wykorzystują danych na podstawie zawartych ze Sprzedawca umów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Cele przetwarzania i zasady prawne rządzące sposobem przetwarzania danych osobowych

Sprzedawca zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 

- złożenia Zamówienia, zawarcie i wykonanie Umów sprzedaży,

- Dostarczanie Newslettera, 

- Obsługa Kupujących i pomoc dla Kupujących,

Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z następujących przepisów prawa: 

- art. 6, par. 1 lit. a RODO, który stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na co Sprzedawca uzyskał zgodę Kupującego w danym celu związanym z przetwarzaniem.

- art. 6, par. 1 lit. b RODO w celu realizacji Zamówienia i wykonania Umowy sprzedaży, 

- art. 6, par. 1 lit. c RODO, który ma zastosowanie w przypadkach, kiedy konieczne jest wykonanie obowiązku prawnego związanego z realizacją Zamówienia, wykonaniem Umowy sprzedaży, wymagającego przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych. 

- art. 6, par. 1 lit. d RODO, który mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Kupującego lub innej osoby fizycznej.

- art. 6, par. 1 lit. f RODO, który ma zastosowanie w odniesieniu do uzasadnionych interesów Sprzedawcy, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji Zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie Sklepu internetowego. Interes Sprzedawcy polega na zapewnieniu przyjaznej dla Kupującego i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji.

Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tego okresu lub gdy taki cel zostanie zrealizowany, na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek przewidziany przepisami prawa a dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa lub postanowienia Umowy sprzedaży przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

Zbieranie danych i informacji ogólnych (zapisy logów)

W myśl art. 6, par. 1, lit. f RODO strona internetowa Sprzedawcy zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:

- dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość),

- sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.),

- objętość przesłanych danych,

- stosowana przez Kupującego przeglądarka oraz jej wersja,

- używany przez Kupującego system operacyjny,

- dostawca usług internetowych, z których korzysta Kupujący, 

- adres IP przypisany komputerowi Kupującego przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z internetem.

Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny Sklepu internetowego w celu zapewnienia funkcjonalności tej witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej Sklepu. Dane te są przetwarzane również w celu zoptymalizowania strony internetowej Sklepu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych Sprzedawcy. Dlatego dane te są przechowywane ze względów ostrożnościowych związanych z aspektami technicznymi przez okres siedmiu dni.

Danych te są wykorzystywane przez Sprzedawcę również w celach marketingowych, badania i określania rynku oraz ustalania struktury sprzedaży w celu sprostania popytowi poprzez tworzenie i analizowanie profili użytkowania pod pseudonimami, jednakże tylko wówczas, gdy Kupujący nie skorzystał z prawa do odmowy lub do wycofania zgody na wykorzystanie danych w taki sposób (zob. uwagi dotyczące przysługującego prawa do sprzeciwu w sekcji „Prawa Kupującego”). 

Udostępnianie informacji o Towarach, o ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach, takich jak Newsletter

Sprzedawca używa danych Kupującego do przesyłania informacji, o które Kupujący prosi, odnośnie Towarów oraz innych ofert specjalnych, na podany przez niego adres mailowy. Powyższe będzie miało miejsce jedynie za wcześniejszą zgodą Kupującego, lub jeżeli jest to dopuszczalne prawem. Udzielenie zgody na takie przesyłanie reguluje art. 6 par. 1 lit. a i art. 7 RODO. 

Rejestracja na stronie internetowej Sklepu w celu otrzymywania Newsletter.

Na stronie internetowej Sklepu Kupujący mogą się zapisać na darmowy biuletyn informacyjny Newsletter. Przy zarejestrowaniu się w celu otrzymywania Newsletter zostaną do Sprzedawcy przesłane dane z formularza danych, tj. co najmniej adres mailowy Kupującego. 

Dostawy związane ze sprzedażą Towarów 

W przypadku dokonywania zakupów Towarów na stronie internetowej Sklepu Sprzedawca może przesyłać informacje o innych, podobnych Towarach na wskazany przez Kupującego adres mailowy, nawet bez Jego zgody.

W celu utrzymania najwyższej jakości obsługi Kupujących, Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności aby wiadomości zawierały tylko takie informacje, które Kupujący prawdopodobnie uzna za pożądane. Dlatego Sprzedawca mierzy i przechowuje częstotliwość wejść i kliknięć na profilu użytkownika, w ramach usprawiedliwionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te informacje obejmują dane na temat tego, czy i kiedy Kupujący otwiera maile Sprzedawcy, na jakie treści Kupujący klika w tych mailach i kiedy, oraz czy i dlaczego te maile mogą nie docierać do Kupującego. Sprzedawca korzysta z tych danych również w celach statystycznych.

Kupujący może przestać otrzymywać takie maile, tj. wycofać swoją zgodę ze skutkiem przyszłym, w którym to celu w każdym mailu i Newsletterze załączony jest odpowiedni link do anulowania subskrypcji. Kupujący zostanie poproszony(a) o potwierdzenie anulowania subskrypcji na stronie internetowej Sprzedawcy. Kupujący może również skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wycofania swojej zgody w dowolnym czasie:

-mailem: info@gastro-swiss.pl,
- pocztą: 50-429 Wrocław, ul. Wilcza 27.

 Nie jest możliwe wypisanie się z otrzymywania niektórych komunikatów informacyjnych, wymaganych do wykonania Umów oraz do funkcjonowania strony internetowej Sklepu Sprzedawcy, w tym maili związanych z obsługą (np. potwierdzenia rejestracji, informacje o obsłudze Kupującego) lub informacji na temat zakupów (np. potwierdzenia Zamówień, dokumenty związane z Umową sprzedaży, dotyczące przetwarzania płatności). Kupujący otrzymywać te powiadomienia zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi.


Przetwarzane danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu, po rejestracji i przy składaniu zamówień bez rejestracji

Nawiązywanie kontaktu

Informacje podane przez Kupującego przy nawiązywaniu kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez Sprzedawcę przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. f RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, aby Sprzedawca miał możliwość wykazania, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. 

Rejestracja

Na stronie internetowej Sklepu Sprzedawca przedkłada Kupującemu wariant rejestracji przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza danych i przesyłane do Sprzedawcy oraz przechowywane. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania Umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia Umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.

W celu zawarcia i wykonania Umów Sprzedawca wymaga danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności.  W celu zapobiegania wszelkich błędów i zapewnienia prawidłowej dostawy Towarów do Kupującego, Sprzedawca sprawdza kompletność i poprawność adresu przy jego wprowadzaniu. 

Zamówienia złożone bez rejestracji

Kupujący może złożyć Zamówienie jako odwiedzający, bez rejestracji. Jeśli zdecyduje się na ten sposób zamawiania, przed złożeniem Zamówienia nie musi się zarejestrować. Sprzedawca zwraca uwagę na to, że wówczas, przy składaniu zamówień w przyszłości, będzie musiał(a) ponownie wprowadzać swoje dane.

Przy zamówieniach bez rejestracji Sprzedawca zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane dostarczone przez Kupującego dane w celu wykonania Umowy, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b RODO. Sprzedawca przechowuje dostarczone przez Kupującego informacje przez okres przetwarzania i realizacji Zamówienia. Następnie dane zostaną usunięte, chyba że w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia Kupujący postanowi aktywować swoje Konto. Przetwarzanie danych, które Sprzedawca ma obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

Postanowienia różne

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, Sprzedawca wykorzystuje i przechowuje dane osobowe oraz – w takim zakresie tam, w jakim jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na stronie internetowej Sklepu, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na systemy informatyczne Sprzedawcy. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego prawo, a także w celu ochrony praw i interesów Sprzedawcy oraz w celu umożliwienia obrony przed sądem.

 
Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Przy przekazywaniu danych osobowych Kupującego, Sprzedawca zapewnia, aby poziom bezpieczeństwa był zawsze możliwie jak najwyższy, dlatego też dane przekazywane są jedynie w niezbędnym zakresie i związanym z zobowiązaniami wynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim. Sprzedawca przekazuje dane Kupującego wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie praktykowane lub planowane.

Przekazywanie danych współpracującym z nami dostawcom towarów, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b RODO

W związku z oferowanymi na stronie internetowej Sklepu Towarami, Sprzedawca współpracuje z różnymi spółkami kontrahentów odpowiadającymi za niektóre grupy Towarów. Jeżeli Kupujący zamówi Towary tych kontrahentów, Sprzedawca przekaże podane nam przez Kupującego w trakcie rejestracji dane oraz, jeżeli dokonał innych zakupów – dodatkowe dane osobowe określone w zakładce „Moje konto”, w celu zawarcia i wykonania Umów (w szczególności: adres mailowy, adres dostawy oraz adres do faktury). Odpowiedni dla Kupującego kontrahent zostanie określony na odpowiednich stronach Towarowych. Sprzedawca zwraca uwagę na to, że taki kontrahent sam odpowiada za swoje własne rozwiązania związane z bezpieczeństwem danych, oraz że do tych stron Towarowych mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne polityki prywatności.

Przekazywanie danych partnerom serwisowym, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Sklepu oraz w celu wykonania Umów Sprzedawca zleca różnym firmom usługowym działanie w imieniu Sprzedawcy, np. świadczenie centralnych usług informatycznych, hostingu strony internetowej, w celu przetwarzania płatności i wysyłki Towarów, instalacji sprzętu lub dostarczania Newslettera. Kontrahentom serwisowym Sprzedawca przekazuje informacje wymagane w danym celu (np. nazwisko, adres). 

Niektóre z tych podmiotów działają w imieniu Sprzedawcy w związku z przetwarzaniem i realizacją Zamówień i dlatego wolno im korzystać z przekazanych danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy. W tym przypadku odpowiedzialność prawną za zapewnienie podejmowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo danych ponosi Sprzedawca. Dlatego Sprzedawca uzgadnia z tymi podmiotami konkretne środki bezpieczeństwa danych, oraz regularnie monitoruje te rozwiązania.

W przypadku, gdy Towary do wysyłki maja duże gabaryty i są ciężkie, Zamówienie zostanie wysłane za pośrednictwem takiego usługodawcy jak Poczta Polska S.A. lub inne, Usługodawca taki otrzyma takie informacje, jak adres mailowy podany przez Kupującego w Zamówieniu, w celu umożliwienia im dokonania ustaleń z Kupującym co do konkretnego czasu dostawy. 

Wbrew wymogom co do przetwarzania zewnętrznego, Sprzedawca przekazuje dane osobom trzecim w celu wykonania Umowy w następujących przypadkach, przez co podmioty te same odpowiadają za wykorzystanie tych danych:

- przy spedycji Towarów, dane są przekazywane do określonych w zamówieniu firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe.

- odnośnie płatności za zamówione Towary, dane są przekazywane określonemu w zamówieniu podmiotowi przetwarzającemu płatność lub bankowi udzielającemu finansowania. Przy podaniu karty kredytowej jako sposobu zapłaty, w celu uniknięcia oszustw związanych z kartami kredytowymi przeprowadzona zostanie kontrola bezpieczeństwa dla danej transakcji przy pomocy podmiotu przetwarzającego płatność tpay.com.

- odnośnie płatności, Sprzedawca nie zbiera ani nie przechowuje informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatność. W przypadku płatności kartą kredytową wyjątek stanowi „pseudo-numer karty”. Aby Kupujący nie musiał(a) przy każdej płatności wprowadzać ponownie numeru swojej karty kredytowej, na Koncie Kupującego przechowywany jest pseudo-numer karty. Ten pseudo-numer karty umożliwia zakup Towarów tylko na stronie internetowej Sklepu, zamówionych z Konta i nie jest on identyczny z numerem karty kredytowej Kupującego.

Przekazywanie innym osobom trzecim zgodnie z art. 6, par. 1, litery c oraz f RODO

Sprzedawca może przekazywać dane Kupującego osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli Sprzedawca jest do tego uprawniony (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia praw oraz interesów Sprzedawcy).

 
Prawa Kupującego

W związku ze zbieraniem danych Kupującego przysługują mu określone prawa. Jeżeli Kupujący chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw, może o tym powiadomić Sprzedawcę. 

Może skorzystać z następujących danych kontaktowych:

- mailem: info@gastro-swiss.pl
- pocztą: 50-429 Wrocław, ul. Wilcza 27.

Dla bezpieczeństwa Kupującego Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia tożsamości Kupującego. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odmowy reakcji zapytanie.

Prawo dostępu do danych

Kupujący ma prawo domagać się informacji odnośnie przechowywanych przez Sprzedawcę jego danych osobowych. 

Prawo do sprostowania

Kupujący ma prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na swój temat. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Kupujący ma prawo domagać się, aby przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionuje dokładność danych przechowywanych na swój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a Sprzedawcy nie są już te dane potrzebne, ale Kupujący nie życzy sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymaga ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawił swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia 

Kupujący ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Sprzedawcę, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli Kupujący zgłosił prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, Sprzedawca powiadomi wszystkich odbiorców danych osobowych Kupującego o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. 

  1. f) Prawo do przenoszenia danych

Kupujący ma prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Kupującemu lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli Kupujący domaga się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu realizacji imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, Kupujący ma prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO. 

Prawo do wycofania zgody

Kupujący ma prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Z przyczyn technicznych, przetworzenie wycofania zgody Kupującego może wymagać pewnej ilości czasu, skutkiem czego przez taki okres czasu Kupujący może nadal otrzymywać wiadomości od Sprzedawcy.

Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Kupujący ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Kupującego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Kupującego wpływa.

Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Kupującego narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli prawa Kupującego do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, może złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

Sprzedawca zwraca uwagę, że z chwilą usunięcia swoich danych Kupujący nie będzie już mieć dostępu do usług związanych z Towarami przez stronę internetową Sklepu. Dlatego Sprzedawca zachęca do wykonania kopii zapasowej (backupu) Kupującego danych przed skorzystaniem z prawa do usunięcia. Przetwarzanie danych, które obowiązek przechowywania ciąży na Sprzedawcy zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

 
Linki do stron internetowych innych firm

Strona internetowa Sklepu może zawierać linki do stron internetowych innych firm. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za środki przedsięwzięte dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na innych witrynach dostępnych przez te linki. Sprzedawca sugeruje zasięgnięcie informacji poprzez te witryny zewnętrzne odnośnie obowiązujących na nich odnośnych polityk prywatności.

 
Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż niniejsza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych Towarów. 

Przegladaj bezplatne narzedzia HTML, CSS i JavaScript: edytor, tagi, arkusz kody, kody znaków, generatory tagów, szablony stron internetowych i inne.