REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gastro-swiss.pl prowadzony jest przez firmę „Swisspol-Ltd” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wilczej 27, kod pocztowy 50-429, NIP 8940007657, REGON 930075920, telefon: (71) 341 66 74-76, e-mail: handlowy@swisspol-ltd.pl, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000066585.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.gastro-swiss.pl.

 3. Definicje:
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.gastro-swiss.pl.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 3. Sprzedawca – „Swisspol-Ltd” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wilczej 27, kod pocztowy 50-429, NIP 8940007657, REGON 930075920, telefon: (71) 341 66 74-76, e-mail: handlowy@swisspol-ltd.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000066585.
 4. Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skorzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 7. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 10. Towar - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 11. Towar Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,
 12. Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Towarów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka,
 13. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Towary, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 14. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
 15. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
 • 1. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,
 • 2. Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5,
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

           a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

           b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

           c) prowadzeniu Newslettera.

 1. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: info@gastro-swiss.pl.
 2. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Towary z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 3. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,
 3. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną,
 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 2. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 lit. a) i b), niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 lit. c) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
 4. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 lit. a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 lit. b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Towaru do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 lit. c) niniejszego paragrafu, jest kontakt telefoniczny Kupującego ze Sprzedawcą pod numerem tel.: +48 (71) 341 66 74-76 .
 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane począwszy od godz. 8 następnego dnia roboczego.
 8. W przypadku Towarów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 100% wartości zamawianego Towaru przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
 9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu.
 11. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Towaru. W przypadku Towarów wykonywanych na indywidualne Zamówienie (Towar Specjalny), prawo to przysługuje Kupującemu do momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 12. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 2-5 dni roboczych. W przypadku Towarów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.
 13. Kupujący informowany jest o braku dostępności Towarów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Towarów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Towary:
 1. płatność przy odbiorze osobistym,
 2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
 3. płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro,
 4. płatność internetowa – tpay,
 5. płatność za pobraniem.
 1. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 lit. b) niniejszego paragrafu, Towary wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. Nr konta bankowego 77 1090 2516 0000 0006 3201 3101 w Santander Bank Polska S.A.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 lit. c) i d) niniejszego paragrafu, Towary są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
 4. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 lit. e) niniejszego paragrafu, Towary są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 48 godzin po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których towar dostępny jest w magazynie).
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 lit. b), c) i d) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§ 4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:
 1. odbiór osobisty zamówionych Towarów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą – w sklepie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15,
 2. dostarczenie Towarów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
 3. odbiór zamówionych Towarów w paczkomatach InPost.
 1. Sprzedawca powiadomi Kupującego drogą mailową i/lub wiadomością SMS o wysyłce Towaru i numerze listu przewozowego.
 2. W przypadku nie odebrania zamówienia w przeciągu 2 tygodni po otrzymaniu przez Kupującego informacji o jego gotowości do odbioru, Sprzedawca prześle Kupującemu wiadomość drogą mailową i/lub wiadomością SMS zawierającą ponowną informacje o dostarczeniu Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia, jeżeli Kupujący nie potwierdzi chęci odbioru bądź nie dokona odbioru Towarów w ciągu 5 dni od daty tego ponownego powiadomienia. W przypadku dokonania przez Kupującego przedpłaty, w takim przypadku zapłacona przez Kupującego kwota zostanie zwrócona na jego rachunek bankowy w przeciągu pięciu dni roboczych od momentu podania numeru tego rachunku, a w przypadku nie wskazania przez Kupującego tego nr Rachunku, w sposób określony w §7 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku Towarów Specjalnych formą odbioru jest odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy lub indywidualnie ustalone warunki transportu.
 4. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 6. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
 8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

§5. REKLAMACJA

 1. Kupujący, nie będący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Towarów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku Konsumentów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Takie zachowanie Kupującego stanowić będzie akt należytej staranności i w konsekwencji ułatwi przeprowadzenie ewentualnego procesu reklamacyjnego.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Towar jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Towaru, jeśli to możliwe do ustalenia - datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 5. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru.
 7. Reklamacje należy kierować na adres:

           „Swisspol-Ltd” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
           ul. Wilcza 27
           50-429 Wrocław
           sklep@gastro-swiss.pl

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu.
 4. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.
 5. W przypadku Towarów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne, czas naprawy będzie ustalany przez Sprzedawcę indywidualnie z Kupującym.

§6. GWARANCJA

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela w zależności od konkretnego Towaru – Producent bądź Sprzedawca.
 2. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru
 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w obowiązującym ustawowo 14-dniowym terminie od chwili odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 9. Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia z wyniku błędu systemu lub innych niezależnych od Sprzedawcy okoliczności.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.swisspol-ltd.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.swisspol-ltd.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.swisspol-ltd.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 6. Sklep internetowy funkcjonuje równolegle z hurtownią oferującą sprzedaż bezpośrednią, tym samym pragniemy poinformować, że stany widoczne na stronie sklepu w wyjątkowych przypadkach mogą różnić się od stanów fizycznych.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ………… marca 2020 roku.


Załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 - formularz reklamacji